Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Обща характеристика на алпинизма - Част I от учебника по алпинизъм за ВИФ - 1977 годинаГеорги Атанасов, Георги Щерев, Иван Янакиев, Миньо Златанов  |  Редактирана на 16/08/2007


[i:474dab1b75]Под общата редакция на доц. Г. АТАНАСОВ -
кандидат на педагогическите науки

1977[/i:474dab1b75][b:474dab1b75]ПРЕДГОВОР[/b:474dab1b75]

Предлаганият учебник е разработен от колектив при Катедра по туризъм, алпинизъм и ориентиране при Висшия институт за физическа култура «Г. Димитров» и е предназначен за студентите от него. Той може да бъде използуван от всички, които практикуват алпинизма и искат да задълбочат своята теоретична подготовка. В него са намерили място някои нови постановки в методиката на обучение и управлението на тренировъчния процес. В сравнение с досегашните учебници на същата катедра алпийската техника е разработена значително по-задълбочено.

Съзнателно в учебника не са застъпени някои въпроси, които са свързани с алпинизма и с високопланинския туризъм, каквито са например познанията по топография, метеорология, високопланинска ски-техника, транспортиране на пострадал при летни условия и пр. Те са развити в учебника на Катедрата по туризъм и спортове на международния туризъм.

Различните глави в учебника са разработени, както следва: Георги Атанасов — IV, VIII, IX глава и раздела «Организация на учебния процес» от VII глава. Георги Щерев — I, III, V и VI глава. Иван Янакиев — II глава. Миньо Златанов — VII глава. Фигурите са дело на алпиниста-художник Трифон Джамбазов, за което му изказваме гореща благодарност.[b:474dab1b75]I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АЛПИНИЗМА[/b:474dab1b75]

Наименованието на алпинизма е свързано с намиращата се в западната част на Европа планинска верига Алпи, характерна с високи, стръмни и трудно достъпни скално-ледени върхове, а изкачващите се по тях били наречени алпинисти. В буквален смисъл понятието алпинизъм се отнася само до изкачвания в Алпите. Основавайки се на това, някои наричат изкачващите се в Татрите — татренци, а в Хималаите — хималайци и т. н. Макар че изкачванията в различните планини се различават едно от друго, то те имат и много обединяващи ги черти. Ето защо в настоящия момент под приелото вече гражданственост понятие алпинизъм се разбира изкачването на високи планински върхове и стени независимо в коя планина се намират.

Алпинизмът е спортна дисциплина от общата система на физическото възпитание. В своята същност той включва и редица отличителни белези, които го и характеризират.

Основното за алпинизма е, че се практикува в планината. Този непосредствен контакт на алпинистите с планината се изразява в преодоляването на разнообразния и сложен планински релеф, на трудно поносимите от организма климатични особености на височината и на постоянно сменящите се метеорологични условия.

Зараждането и развитието на алпинизма се дължи преди всичко на вечния и неугасващ стремеж у хората да проникват в тайните на природата, да преодолеят трудностите, да търсят все повече познания и да разкриват новото. Дръзналите да встъпят в борба с планината слагат край на вечния страх от обгърнатите с тайнственост и мистицизъм върхове. Те проверяват своите възможности в борбата със суровата природа.

В своето развитие алпинизмът преминава през различни етапи, които разкриват не само начина, по който са изкачвани върховете и техните стени, но и средствата, които са били използувани и с помощта на които са постигнати тези изкачвания.

Докато в началото алпинистите се стремят да победят върховете по най-леснодостъпнатата им част, по-късно те обръщат поглед към техните отвеси. Мястото на квалифицираните планинари се заема от алпинистите, които с технически и тактически знания и умения, преминали през специална предварителна подготовка и използувайки специални съоръжения и инвентар, встъпват в борба със скално-ледените отвеси.

Показателно в това отношение е изкачването на първенеца на Алпите Монблан. Докато първото изкачване на върха е леснодостъпната му северна част (откъм Шамони), по-късно по огромната му скално-ледена снага са трасирани десетки сложни и трудни маршрути. Това се повтаря и с останалите върхове в Алпите, с върховете в Кавказ, Тяншан, Андите, а по-късно и с гигантите на Памир, Хиндукуш, Каракорум и Хималаите.

Облеклото на алпинистите в тези първи изкачвания не се е отличавало особено много от това на жителите от околните селища. Главно тяхно съоръжение е било обикновената овчарска гега. Понастоящем при алпийските изкачвания екипировката на алпинистите е пригодена към суровите условия на планинския климат, а съоръженията не само гарантират безопасността на катерещите се, но и ги подпомагат по трудните и разнообразни маршрути. Алпинистите трябва до съвършенство да умеят да боравят с наличния алпийски инвентар, който да подпомага и гарантира сигурността при изкачванията им. В основата на изкачването на върховете по тяхната леснодостъпна част е залегнало ходенето. Предвид характера на терена, климатичните особености на планината, които влияят върху дишането и оттам върху ритъма на придвижване, наличието на носения багаж и пр. ходенето в планината се отличава от познатото ни от ежедневието ходене. Но все то си остава непроменено като начин на придвижване. При него движенията имат цикличен характер. Именно ритмичният двигателен рефлекс на долните крайници, залегнал в основата на ходенето, което на свой ред се основава на цикличните локомоции, е характерната черта при първите опити за изкачването на върховете. Дори и измененията при стъпването, сгъването на ставите, наклонът на тялото и пр. не довеждат до промяна на движението ходене. Впоследствие при изкачванията по отвесните стени положението на тялото на алпиниста се променя. Ходенето се заменя от катерене, т. е. явява се необходимостта от участието на ръцете по време на изкачването да придържат, а понякога да набират тялото. Нецикличните движения по време на катерене са свързани с голямо статично напрежение на мускулите, с балансиране и прилагане на строго определени технически правила и умения при преминаване на характерните форми на релефа — плочи, цепнатини, камьни, вътрешни ъгли, ръбове, надвеси. Всичко това изисква от страна на катерещите се добра предварителна подготовка на определени мускулни групи и системи на организма към натоварването по време на катеренето, изучаването и усъвършенствуването на техниката. Тези именно нови моменти съвременния алпинизъм — изучаването и усъвършенствуването на техниката за преодоляването на характерните форми на релефа, а също така и на техниката за манипулирането с разнообразния алпийски инвентар и съоръженията, изискват от страна на алпинистите задължително предварително обучение и тренировка. Като се има предвид, че практикуването на алпинизма се осъществява лете и зиме, налага се разностранна целогодишна подготовка. Явява се необходимостта от включването в подготовката на редица спомагателни спортни дисциплини, които да способствуват за формирането и усъвършенствуването на необходимите качества при практикуването на алпинизма. По този начин алпинизмът се обособява като спортна дисцип¬лина и не остава извън общата система за физическата култура.

Намесата на редица науки, свързани с опознаването на планината — география, геология, петрография, ботаника, метеорология, топография, и науки, свързани с поведението на алпиниста и отражението на планината върху организма — физиология, биомеханика, хигиена, педагогика и др., разширяват още повече този многообразен процес на познание. Така се изгражда една стройна система от един сложен комплексен спорт.

Алпинизмът е спорт на определено мускулно и волево усилие. Така, както движенията при един спорт не може да оприличим на движенията на друг спорт, така и движенията при преодоляването на релефа са движения специфични и определящи част от съдържанието на алпинизма. Това го отличава от останалите спортове. Другата част на това съдържание са правилата, по които се осъществява изкачването, и мерките за безопасност, и на трето място, но не и на последно по значение е планината като цяло със своите особености, опасности и неизброими радости и естетически наслади. Психологичната страна на алпинизма се крие преди всичко в предварителното обмисляне както на всяко движение, така и на проявата, взета като цяло. По време на обучението трябва да намерят място възпитанието на волевите качества, вниманието, борбата със страха, а по-късно творческото и тактическото мислене. Планината — средата, всред която се осъществяват алпийските прояви, трябва също така да бъде обект на добро предварително проучване.

Алпинизмът е колективен спорт. На базата на това е изградена и основата на неговата техника — осигуровките, които са гаранция за успеха и безопасността на всяка алпийска проява. Обвързани с алпийското въже, снабдени в необходимия специален инвентар и екипировка, алпинистите представляват един малък, задружен колектив. Алпийската свръзка, която се състои от двама-трима или повече алпинисти, трябва да действува точно и съгласувано по маршрута. Това се постига в процеса на тренировката, която трябва да се доближава, дори да превъзхожда изискванията, необходими при преминаването на даден маршрут. Алпийското въже е обединяващото звено на свръзката, в която действията на всеки член от нея са съобразени с действията на останалите членове от колектива. Така резултатите от постиженията при алпинизма не са плод на отделни личности, а на задружните и всеотдайни усилия на целия колектив. От друга страна, алпинизмът не изключва самостоятелността, положителните черти и качества на отделната личност. В колективната среда тя израства и се приучва към взаимопомощ.

Правилата, залегнали в основата на алпийската техника, целят да се внесе определена закономерност по време на алпийските прояви. Те трябва да почиват на обективно съществуващите в природата закони. Въпреки че че алпинизмът предоставя свобода и самостоятелност по време на практикуването му (отсъствието на съдия, който да следи и сигнализира за нарушенията; публика, която да влияе по един или друг начин с поведението си), не трябва да се забравят нито за миг правилата за безопасност. Свободно избраният път трябва да бъде безопасен и съобразен с възможностите на всички членове от свръзката. Така стои и въпросът с бивакуването, почивките, храненето и пр. Не трябва алпинистите с поведението си да предизвикват нещастия. Борбата с планината трябва да бъде благородна. Не могат да се отменят обективно съществуващите опасности поради пренебрегването на някои правила. В алпийските прояви с нарастване на тяхната трудност съществува и определен риск, който трябва да бъде реално и качествено преценен. Това не означава, че «леките места» в алпинизма трябва да бъдат подценявани. Напротив, тук с още по-голяма сила са валидни правилата за безопасност.

Алпинизмът е тясно свързан с развитието на техническия прогрес, Внедряването в екипировката на синтетични материи и съоръжения от висококачествени сплави доведе до съществени изменения в техниката и тактиката. С помощта на ролплъговите клинове, леките и разнообразни клинове и карабинери, подвижните площадки, облекчените кислородни апарати и пр. считаните за непристъпни върхове и стени бяха преминати за един сравнително кратък период от време. Наред с това се подобри и системата на осигуряване и безопасност в алпийските прояви. По този начин алпинизмът се изгражда като един съвременен и развиващ се спорт.

Успоредно с овладяването на техниката и тактиката алпинистите трябва да се запознаят с различните начини за евакуация на пострадал и да умеят Да ги прилагат при всякакви обекти и условия.

[i:474dab1b75]Високопланинските изкачвания[/i:474dab1b75] са характерни с това, че се провеждат в среда с понижено барометрично налягане и ниска температура. До подножието на върха, отстоящ в повечето случаи на десетки километри от населен пункт, се достига след преодоляване на трудно проходими местности: джунгли, дълбоки долини и пропасти, високи планински превали, буйни и опасни реки. Това придвижване трае няколко седмици и в него са заангажирани стотици местни жители като носачи на багажа, който достига до десетки тонове. В подножието си върховете са обхванати от вечни ледници и ледопади. Тук се организира базовият лагер на експедицията и се прави проверка на екипировката и съоръженията, храната, а също така се аклиматизират участниците, като постепенно се изкачват по склоновете на върха или на съседните обекти. По скално-ледените склонове на върха продължават най-подготвените и аклиматизираните, подпомогнати от издръжливи местни носачи, обучени също така в алпийската техника. В зависимост от теренните форми и набраната височина се устройват промеждутъчни лагери, които могат да бъдат палатъчни или снежни устройства. Така лагер след лагер, като се преодоляват разнообразните форми на релефа и като се използуват алпийската техника и съоръжения, се достига последният лагер — щурмовият, който трябва да бъде колкото е възможно по-близо до върха с оглед за един ден да се изкачи най-високата му точка от щурмовата група и да се завърне отново в него. Така в резултат на усилията на стотиците върхът се достига от единици. Напоследък високопланинските експедиции имат за цел достигането на върха по неговите отвесни стени или ръбове, които в някои случаи превишават 3000 м и са особено трудни за преминаване.

Високопланинските изкачвания освен от климатичните особености (понижено барометрично налягане и ниска температура), за които е необходима предварителна аклиматизация, отлична екипировка и съоръжения, са много зависими и от постоянно менящите се метеорологични условия — валежи, облачност, вятър. Сериозна опасност при този род алпийски прояви представляват лавините и ледопадите, поради което изкачването на високите върхове трябва да става по време, когато има най-слаби валежи.

[i:474dab1b75]Изкачванията на стени и ръбове[/i:474dab1b75] са естествена последица от стремежа на алпинистите да овладяват все по-трудни маршрути. Те са възможни само при наличието и употребата, на специални съоръжения и инвентар — клинове, карабинери, стълбички и др., а също така и при неоходима техника за боравенето с тях и за преминаването на различните форми на релефа — плочи, винкели, камини, надвеси. Осъществяват се при летни и зимни условия. Големите стенни маршрути, превишаващи 1000—1200 м, налагат организирането на биваци по отвесната стена, за което се изисква голям опит. Предвид на трудността на релефа обикновено често става смяна на водачеството, поради което партньорите при изкачване трябва да са равностойни по отношение на своята подготовка и квалификация. Не на последно място и от голямо значение е слизането от изкачения обект, независимо че това най-често става по леснодостъпните му склонове. Умората и голямото напрежение по време на няколкодневното катерене многократно са ставали причина за нещастни случаи при слизане поради подценяване именно на тези тъй наречени «леки» места. По време на изкачване задължително условие е осигуряването на помощна (спасителна) свръзка от добре познаващи маршрута алпинисти, които при нужда да се притекат на помощ.

[i:474dab1b75]Траверси[/i:474dab1b75] наричаме последователното преминаване на върхове и свързващите ги ръбове, т. е. придвижването става по най-високите части на планинските масиви. Те са сложни алпийски прояви, изискващи прилагането едва ли не на цялата алпийска техника. При траверсите са застъпени: подход към началния връх, изкачвания на стени и ръбове, слизане по скали и ръбове, движение по снежни, фирнови и ледени терени. Многодневният престой на голяма височина, бивакуването, носенето на голямо количество багаж — хранителни продукти, бивачни съоръжения, инвентар, екипировка — поставят високи изисквания пред участниците в тези трудни алпийски прояви. Осъществяват се най-често от четирима или повече алпинисти. При трудните и многодневни траверси е прието предварително да. се заредят някои места от траверса с храна, съоръжения и др., което облекчава алпинистите по време на траверса. Освен това по този начин се извършва подготовката на алпинистите и се проучват отделни участъци от маршрута. При траверсите също така е необходима помощна група, с която се осъществява непрекъснато връзка (най-често посредством портативни радиостанции).

[i:474dab1b75]Походите през превали[/i:474dab1b75] не изискват прилагането на алпийска техника и в някои случаи служат като средство за предварителна подготовка за алпинизъм. При тях придвижването се извършва предимно по ниските части на планината — долините, а преодоляването на планинските хребети — през превалите между върховете. Именно тези изкачвания и слизания от превалите могат да бъдат използувани за овладяването на някои от елементите от алпийската техника. По време на походите през превали се дава възможност на участниците да се запознаят с някои планински обекти и райони и да придобият редица приложни навици и умения, необходими по-късно при алпийските прояви. Зимните походи през превали се провеждат със ски, което от само себе си означава, че участниците трябва да умеят добре да си служат с тях като средство за придвижване из планината.

[i:474dab1b75]Алпийските ски - ралита[/i:474dab1b75] , които се провеждат напоследък, имат за цел за определено време да се премине маршрут, изискващ добро владеене както на алпийската, така и на скиорската техника. Участниците на места трябва да преминават по трудни скално-ледени пасажи, при които задължително трябва да бъдат обвързани с алпийско въже и да ползуват котки и ледокопи. Между някои от отделните етапи се организирва бивак — палатъчен или снежни устройства. Отделните етапи включват преминаването на трасе с вратички (гигански слалом) и се дават допълнително точки, ако спускането е в свръзки, т. е. обвързани с алпийското въже. Други етапи включват свалянето на пострадал с импровизирана от ските на пострадалия шейна. Строгото спазване на времето за преминаване на отделните етапи, разнообразният терен и умението да се борави еднакво добре с алпийската и ски-техкиката поставят пред участниците високи изисквания, необходими за всеки добър и всестранно подготвен алпинист. Отборите (патрулите), които се състоят от трима души по подобие на алпийската свръзка, трябва да действуват строго синхронно.

Обектите за алпинизъм — стенните маршрути, някои върхове и траверсите, са категоризирани в определени степени на трудност. Тези шест степени на трудност се подразделят от своя страна на две подкатегории — А и Б, като първата е с половина степен по-лека от втората. От своя страна всеки пасаж от обекта за алпинизъм има своя категория, която е в зависимост от особеностите на релефа, надморската височина, отдалечеността от населения пункт и пр. Най-трудни са обектите от шеста категория, а най-леки — от първа категория на трудност.

Премиерни изкачвания са тези, които са осъществени за първи път. Алпинистите, преминали първи даден маршрут, имат правото (съгласувано със съответните инстанции) да дадат името на изкачения от тях обект. При тези изкачвания е необходимо да се съблюдава правилото за избор на логичен път до най-високата част на върха или масива.

Алпинизмът оказва влияние върху практикуващите го. Изследванията показват редица положителни изменения и повишаване устойчивостта на организма спрямо вредните влияния на външната среда.

Красотата и величието на необятните планински простори будят естетически чувства и любов към природата, Наред с това алпинистите опознават различни планини, паметници на културата, селища и големи индустриални строежи.

Алпийската техника и тактика намират приложение при провеждането на научни експедиции и прояви в трудно достъпни райони, пещери и пропасти.

[i:474dab1b75]Особености на алпийските прояви в България.[/i:474dab1b75] Характерът на планините в България е причината практикуваният у нас алпинизъм да се отличава от този в Алпите, Кавказ, Памир, Хималаите поради специфичните особености, присъщи за по-ниските планини. Малката надморска височина е причината за слабото проявяване на симптомите на планинската болест. Сравнителната близост до населени пунктове — селища, хижи и заслони, улеснява алпинистите при изкачванията и траверсите. Отсъствието на ледници е лишило българските алпинисти от възможността да провеждат целогодишно в своята страна зимната алпийска техника. Това отчасти е възможно по време на зимния период, когато по високите части на планините на места се срещат ледени и фирнови повърхности. Планинските била нямат гребени с големи превали между върховете. Само някои планински дялове имат типично изразен алпийски характер — дълбоки и стръмни долини, отвесно спускащи се стени и ръбове на върховете.

Сравнително малката относителна височина на стените и ръбовете (около 250—300 м) въпреки сложността на релефа и отвесния профил ги прави преодолими за кратко време. В повечето случаи не се налага бивакуване по тях, носенето на големи количества багаж — съоръжения, храна, бивачни съоръжения, което да затрудни изкачването. Слизанията от върховете и масивите са леки и с изключение на някои обекти се извършват по лесно проходими пътеки. По-голямата част от върховете и техните стени са преминати и пътят по тях е осеян от много клинове, което до голяма степен подпомага изкачващите се, но отчасти пречи за израстване по отношение на спортното майсторство или, с други думи, да изживеят истинска наслада от катеренето и да проявят майсторство имат възможност само тези, които правят премиерни изкачвания. Следващите преминават по трасирани «железни пътища».

Макар и къси, стенните маршрути изискват прилагането на всички знания от алпийската техника и тактика. С оглед на подготовката на изкачвания в другите планини могат да се катерят последователно няколко близко стоящи маршрута. По повечето от стените се срещат сравнително удобни площадки за събирането на алпинистите и осигуряването им. Сложният релеф — отсъствието на хватки, и отвесният профил на част от алпийските маршрути, ги доближава до някои трудни пасажи на големите стени в Алпите и Кавказ. На места липсата на цепнатини и хватки са наложили употребата на ролплъгови клинове, което наред с употребата на двойно въже и стълбички усложнява трудността на катерените обекти. Българските планини имат много разнообразни скали. Преобладават еруптивните, но се срещат и метаморфни.

Стените, изградени от гранити, по-малко огрявани от слънцето, в повечето случаи са влажни и покрити с лишеи. Това затруднява преминаването им, а при валеж стават опасни.

На места по някои от туровете на неголемите тревисти площадки: или често пъти в малки пукнатини израстват неголеми храсти или дръвчета. Към тях алпинистите трябва да подхождат с особено внимание поради недостатъчната им здравина.

Докато в Алпите, Кавказ и другите високи планини изкачванията и траверсите стават предимно през лятото, у нас особеното географско положение, при което се намираме, а също така и малката надморска височина дават възможност за провеждане на зимни изкачвания по маршрути, преминавани и лете. Студът, снежната покривка, а на места фирновите и ледените пасажи усложняват изкачванията и ги доближават още повече до изкачванията във високите планини.

Траверсите се преминават само зиме и са свързани с преодоляването на еднообразни, слабо профилирани ръбове и леснодостъпни склонове на върховете. Трудността им произтича от влиянието на метеорологичните условия — валежи, вятър, облачност, а също и от ниската температура.

Опасностите в нашите планини не са за подценяване. Те съществуват в по-голяма част от планините и всеки алпинист е длъжен добре да ги познава и се предпазва от тях.

Развитието на българския алпинизъм се подпомага от приемствеността, която той има с туризма. Близостта на алпийските обекти до туристически хижи и пътеки дава възможност на туристите да се запознаят по време на туристическите походи с алпинизма и алпинистите. Провеждането на походи с бивакуване, паленето на огън, предпазването от опасностите, придвижването по тревисти склонове, сипеи, морени и др. са добра предпоставка за преминаването към алпинизъм.


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 1928 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Разни:
Срещу кървавия данък на планината
Неправоспособни водачи
Опасности в планината - Част VI от учебника по алпинизъм за ВИФ - 1977 година
Бъдещето на алпинизма
Връщат званията на спортистите
Нийл Гришъм – 15 съвета за начинаещи
Свирепа арена
Юбилярът Мальовица символ на българския алпинизъм
Истините на живота
Пада-а-ам от високо


Важни новини !!!


 • 23/06/2021

  Ново (лятно) работно време на магазин Вертикален свят

  0 коментара


  Ново (лятно) работно време на магазин Вертикален свят
  Уважаеми клиенти, от 10 юли магазин Вертикален свят ще бъде с ново (лятно) работно време от 13 часа до 20 часа от понеделник до петък. За момента планираме да бъдем с такова работно време до средата на септември.
 • 31/05/2021

  Нов рекорд за скоростно изкачване на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца

  0 коментара


  Нов рекорд за скоростно изкачване на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца
  На 30 май 2021 година свръзка с алпийски водач (Димитър Колешев) и клиент (Момчил Настанлиев) направи нов скоростен рекорд на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца за 2 часа и 40 минути. Идеята за този комбиниран маршрут (който вероятно е най-дългият скален маршрут в България и който все още няма име) се заражда през 2004 година.
 • 01/06/2020

  Къде ще можем да пътуваме това лято? (обновена на 19 юни)

  0 коментара


  Въпреки призивите за общ европейски подход държавите от ЕС все още не действат координирано при отваряне на границите след продължилото месеци прекъсване на свободното движение заради кризата с коронавируса. "Дневник" обобщава как става влизането в държави от Европейския съюз и шенгенското пространство и Балканите. Ще засегнем обаче само държавите, които засягат дейността на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ.
 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  0 коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  0 коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  0 коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  0 коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  0 коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  0 коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  0 коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  0 коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  0 коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  0 коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  0 коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще ...
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  0 коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  0 коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене б ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  0 коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  0 коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  0 коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  0 коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2021

Sitemap